Tim KITA

Tim KITA

Yani Mansyur

Ketua Yayasan

Dr Rahmat Muhammad, M.Si

Pembina


Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T

Pembina


Therry Alghifary

Direktur Yayasan